بیمه های طرف قرارداد

 

۱- بیمه دانا

 

۲- بیمه آسیا

 

۳- بیمه ایران

 

۴- بیمه آرمان

 

۵- بیمه پارسیان

 

۶- بیمه ما

 

۷- بیمه میهن

 

۸- بیمه رازی

 

۹- بیمه نگین سلامت

 

۱۰- بیمه سلامت پارسیان